Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (2024)

На кафедрі працює 10 викладачів та 1 старший лаборант: 9 доцентів, 1 викладач, які забезпечують роботу секцій – сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням, англійської мови.

Кафедра неодноразово обіймала призові місця в конкурсі «Краща кафедра з наукової роботи».

При кафедрі діє Студентське наукове товариство та Літературна студія. Видано 14 випусків «Студентського вісника» (збірник наукових робіт студентів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з педагогічними виданнями зарубіжних країн: Білорусі, Чехії, Угорщини, Польщі, Канади, США.

E-mail:

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (1)

Завідувач кафедри мов та методики їх викладання

Мірошник Ірина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

ORCID 0000-0001-7600-1112

Scopus Author ID: 57205264952

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2005) з відзнакою, магістратуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2006) з відзнакою, аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2011). У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: “Методика формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи” зі спеціальності “Теорія та методика навчання (германські мови)”. У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента.

Викладає курси:“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, “Іноземна мова”.

Коло наукових інтересів:

– інноваційні інформаційно-комунікаційні технології професійно орієнтованого навчання іноземних мов;

– проблема іншомовної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів закладів дошкільної освіти.

За час роботи в університеті опубліковано більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 наукові статті (“The mechanical degradation of land surface and the present state of the loess “islands” plant cover of Chernihiv Polesie (Ukraine)” та “The vegetation of the cretaceous outcrops of Novhorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciata L.”) у співавторстві, надруковані у міжнародному виданні “Ecological Questions”, що індексується у реферативній базі даних Scopus;

3 навчально-методичні посібники: “On the Move” з “Практичного курсу англійської мови” для студентів II курсу спеціальності 013 Початкова освіта, “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для студентів спеціальності 013 Початкова освіта та “Методика навчання англійської мови в ЗДО” для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Основні публікації за останній період:

1. Miroshnyk, I. The use of QR-codes in teaching a foreign language to the future educators // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи». Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 1. – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. 246 с. С. 222-226.
2. Miroshnyk, I. Gamification of the process of future primary school teachers’ professional training // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія». 2021. № 65. С. 83-90.
3. Lukash, O., Miroshnyk, I., Yakovenko, О., Strilets, S.The vegetation of the cretaceous outcrops of Novhorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciata L. // Ecological Questions (An International Journal on Controversial Problems of Ecology). Torun, Poland : The Nicolaus Copernicus University Digital Printing House. 2019. Vol. 30 (1). P. 21–33. DOI:10.12775/EQ.2019.005 (Scopus).
4. Lukash, O., Miroshnyk, I., Yakovenko, О. The mechanical degradation of land surface and the present state of the loess “islands” plant cover of Chernihiv Polesie (Ukraine) // Ecological Questions (An International Journal on Controversial Problems of Ecology). Torun, Poland : The Nicolaus Copernicus University Digital Printing House. 2018. Vol. 29 (4). P. 23–34. DOI:10.12775/EQ.2018.026 (Scopus).
5. Мірошник І.В. Поняття іншомовної граматичної компетентності та особливості її реалізації в початковій школі // Науковий журнал «Молодий вчений». № 2.1 (54.1) лютий, 2018. С. 99–103.
6. Мірошник І.В. Особливості іншомовного мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 135 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2016. 284 с. С. 113–116. (Серія : Педагогічні науки).

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка з нагоди Дня працівника освіти, Почесна грамота Чернігівської обласної ради з нагрудним знаком.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (2)

Мамчич Олена Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID: 0000-0003-1770-3311

E-mail:

Детальніше...

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1975). Захистила кандидатську дисертацію «Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах» (2003) в Інституті вищої освіти НАПН України.

Викладає курси «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» («Дошкільна лінгводидактика»), «Інноваційні освітні технології в курсі лінгводисциплін», «Формування комунікативної компетентності вчителя», «Формування комунікативної компетентності вихователя ЗДО», «Основи лінгвістичної культури сучасного вчителя початкової школи» та ін.

Стаж науково-педагогічної роботи: 42 роки.

Коло наукових інтересів:

– теорія і методика професійної освіти;
– проблеми лінгводидактики та лінгвостилістики у галузі дошкільної та початкової освіти;
– проблеми формування мовної особистості майбутнього педагога.

Керує науковою роботою аспірантів, двоє з яких мають захищені дисертації, науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а також вчене звання доцента (2011), (2019), третій – працює над кандидатською дисертацією, має наукові публікації.

Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Опубліковані праці.

Вийшли друком 199 наукових, науково-методичних праць за темами лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі (див. репозитарий наукової бібліотеки НУЧК) та літературно-художних публікацій, виданих в Україні та поза її межами.

Основні публікації за останній період:

1. Риторика: навчально-методичний посібник для студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв. Видання 2-ге доповнене. – Чернігів, НУЧК, 2020. – 40 с.
2. Українська мова за професійним спрямуванням. Модульна система навчання та контролю знань студентів: Методичний посібник. – Чернігів, – 2020. – 42 с.
3. Формування лінгвістичної культури майбутнього педагога початкової школи// Інноваційна педагогіка (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). – 2020. – № 31 (у співавторстві).
4. Духовна культура як основа формування лінгвістичної культури педагогічної особистості // Молодий вчений (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International). – 2018, № 54.1. – С. 91-94 (у співавторстві).
5. Методика викладання фахової дисципліни дошкільної освіти у ВНЗ «Дошкільна лінгводидактика»: навчально-методичний посібник для студентів ф-ту початкового навчання. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – 36 с.
6. Мамчич О.Б., Михайленко О.В. Формування лінгвістичної культури майбутнього педагога початкової школи. / Інноваційна педагогіка (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). – 2020. – № 31. – Т. 1. – С. 115.-120.
7. Кириленко О.С., Барнич О.В., Мамчич О.Б. Практичний аспект формування навичок 4К на уроках читання в НУШ. Інноваційна педагогіка (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 2021. № 32. Т. 2. С. 29–33.
8. Барнич О. В., Кравченко І. М., Мамчич О. Б. Творча учнівська імпровізація на уроках читання як шлях до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у НУШ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 79. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С.32-37.
9. Мамчич О. Б., Найдьон К. В., Барнич О. В. Буктрейлер як засіб мотивації молодших школярів до читання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 79. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 192-197.
10. Мамчич О.Б., Райська Л.Г., Барнич О.В. Формування україномовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 16 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М.О.Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. – C. 43-49 (Серія: Педагогічні науки).

11. Мамчич О.Б., Михайленко О.В. Особливості розвитку соціокультурної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 80. Т. 2. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 51-54.

12. Мамчич О.Б. (у співавторстві). The Role of Education Information in Training Specialists at Universities in the USA, Great Britain and Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.11, November 2022, Р. 43-50. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.6.

13. Мамчич О.Б. (у співавторстві). Tasks of Modern Education in an Innovative Society International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22 № 11, November. Р. 459-466. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.66.

14. Костюк Л. М., Барнич О.В., Мамчич О.Б. КРЕАТИВНІСТЬ ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ НАВИЧОК ТЕХНОЛОГІЇ «4К» НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НУШ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 86. Київ : Видавничий дім «Гельветика». 2022, с. 113-119.

15.Drozich, I., Drobin, A., Skrypka, I., Mamchych, O., Mykhailenko, O., & Kurach, M. (2023). The role of education in the innovative society.Amazonia Investiga,12(64), 45-56. (https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.4) (Web of Science).

Вийшло друком 9 літературно-художніх монографій: «Територія душі» (2003), «Обмани дощів» (2004), «Покаяння» (2005), «І був вечір, і був ранок...» (2006), «Акварелі» (2009), «У часу на гостинах…» (2014), «Константа» (2017), «Амплітуда любові» (2018), «Загортаю слова у вічність…» (2021). Поетичні добірки (55 публікацій) в антологіях «Склянка Часу» (Україна – Німеччина – Австрія), часописах «Літературний Чернігів», «Течія», «Літера», різних періодичних виданнях України та інших країн, критичні публікації, рецензії. Редактор 12 книг прози і поезії. Лауреатка літературної премії імені Леоніда Глібова (2017). Лауреатка конкурсів «Краща книга року» (2017), (2018). Диплом переможця Міжнародного творчого конкурсу Всесвітній день поезії LITTERcon (Франція) (2019).

Членкиня Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Членкиня Спілки письменників України. Голова Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». Членкиня літературної спілки «Чернігів». Керівник обласної літературної студії «Гарт» при НСПУ. Членкиня Всесвітньої творчої Асоціації Congres Litteraire Mondial (Франція).

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Міністерства освіти УРСР (1986); нагрудний знак МО України «Відмінник освіти України»(2003); нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2016); Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, міського та обласного управлінь освіти Чернігівської області; диплом Всеукраїнського творчого конкурсу «РУСЛО» (2007); диплом лауреата Літературної премії імені Леоніда Глібова (2017); диплом лауреата літературних конкурсів «Краща книга року» (2017), (2018), (2022).

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (3)

Янко Наталія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID 0000-0002-0858-779

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2000) та аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2008). Захистила кандидатську дисертацію «Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів у процесі роботи над текстами різних типів» в Інституті педагогіки НАПН України (2011).

Викладає навчальні дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», «Методика формування графічної компетентності учнів початкової школи».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мовлення учнів на засадах компетентнісного і функціонально-стилістичного підходів; методика формування комунікативно-стилістичної компетентності учнів початкових класів; методика навчання каліграфічного письма учнів початкових класів; актуальні проблеми викладання синтаксису української літературної мови в педагогічних закладах вищої освіти.

Із 2003 року відповідальна за роботу Студентського наукового товариства кафедри. Видано 14 випусків збірника матеріалів товариства «Студентський вісник».

За час роботи в університеті опубліковано понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1. Методика навчання каліграфічного письма в початковій школі : навч. посіб. для студентів денної та заочної форм навчання педагогічних закладів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта / упоряд. Н. О. Янко. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021. 92 с.
2. Янко Н. О., Максак І. В., Паршукова М. В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з елементами ділового мовлення в умовах НУШ. Інноваційна педагогіка : наук. журнал. Вип. 30. Т.1., Одеса, 2020. С. 183–187.
3. Янко Н., Дженджеро О. Нормативність усного професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи. NEW INCEPTION : наук. журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. С. І. Стрілець. Чернігів, 2020. № 2. С. 18–25.
4. Райська Л., Янко Н. Компетентнісний підхід до вивчення порівняльних конструкцій у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи. Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України ; гол. ред. В.М. Лабунець. Вип. 24 (1-2018). Ч. 2. Кам’янець–Подільський, 2018. С. 354–359.
5. Янко Н. О. Синтаксис словосполучення : навч.-метод. посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів спеціальності 013 Початкова освіта. 2-ге вид., виправл. і доповн. Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. 52 с.

Нагороди та відзнаки:

Грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Управління освіти Чернігівської міської ради, Грамоти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (4)

Дженджеро Оксана Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID 0000-0002-9448-9999

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2001) та аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2006).

Кандидатська дисертація за темою «Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови» захищена в 2011 р. (Інститут педагогігки НАПН України). У 2013 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Викладає курси «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Мистецтво успішної комунікації студента», «Формування іміджу викладача».

Коло наукових інтересів: проблеми формування професійного мовлення у студентів нефілологічних спеціальностей; лінгвосинергетика; педагогічна творчість; організація самостійної роботи студентів; упровадження інтерактивних технологій навчання з метою розвитку комунікативних умінь у студентів; інноваційні програми підвищення кваліфікації вчителів і викладачів.

За час роботи в університеті опубліковано понад 50 науково-методичних праць.

Керує студентською науковою роботою. Студенти виборюють призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, є учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій, публікують свої здобутки в наукових і методичних виданнях.

Бере активну участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, зокрема Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej konferencja (Krakow, 2015), Третій Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право» (Словаччина-Австрія-Угорщина, 2017); І Міжнародному конгресі тьюторингу (Київ, 2017); Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (Відень, Австрія; 2017); Human Capital Forum 2017 «Люди — ваш головний капітал» (Київ, 2017) та ін.

Організаторка проведення Всесвітнього Дня Гідності в НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (7 грудня 2017 р., м.Чернігів), співорганізаторка Фестивалю європейських освітніх практик EduFest до Дня Європи і Дня науки в Україні (18 травня 2019 року, понад 300 учасників).

Волонтерка, популяризаторка української мови, спікерка освітніх івентів.

Пройшла Міжнародне Науково-педагогічне стажування (Південночеський університет в місті Чеське Будєйовіце Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, квітень-червень 2019 року, Чехія).

Сертифікований тренер освіти (НАПН України, 2018).

Співавторка програми і тренерка інноваційних курсів підвищення кваліфікації : сертифікований курс педагогічного натхнення «Окрилені» (2019 р.); сертифіковані курси вдосконалення викладацької майстерності «Окрилені» (2021 р.).

Закінчила Школу освітніх управлінців в KMBS — спільний проєкт ГС «Освіторія» й Києво-Могилянської бізнес-школи (червень — грудень 2019 року).

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Почесна грамота Чернігівської міської ради. Грамота Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Ініціаторка створення й координаторка Центру розвитку професійної майстерності й лідерства НУ "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.

Основні публікації за останній період:

1. Воєділова О.М., Дженджеро О.Л., Кузніцина А.О. Формування лідерських якостей у студентів засобами неформальної освіти (на прикладі створення й функціонування молодіжної платформи «СПЕКТР») // Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія / авт. кол. ; за наук. ред. В. Р. Міляєвої ; Київський університет імені Бориса Грінченка [Електронне видання]. – Київ ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2021. – 296 с. - С. 185-202.
2. Грицик Н.В., Воєділова О.М., Дженджеро О.Л. Навчальна програма ”Окрилені” для курсів підвищення кваліфікації вчителів закладів середньої освіти різних типів і форм власності Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка., 2019, 45 с.
3. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців початкової школи до вдосконалення орфографічної грамотності учнів. Навч.-метод. посібник. / упор. О.Л.Дженджеро, М.В.Скидан. Чернігів, 2018. 32 с.
4. Сеніна В. К., Дженджеро О. Л. Тестові завдання з української мови : зб. тестових завдань для студ. 1-3 курсів денної і заочної форм навчання нефіл. спеціал.. Чернігів : ЧНПУ, 2015.
5. . Дженджеро О. Л. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. посібник. Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014. 70 с.
6. Дженджеро О.Л., Воєділова О.М. Шляхи оновлення освітнього середовища в закладах вищої освіти / Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 року, м. Чернігів) / Чернігів. нац. технол. ун-т . Чернігів, 2019. 293 с. С. 25-27.
7. Дженджеро О.Л., Дятлова І. С. Лінгвокомунікативна компетентність особистості як важливий структурний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти / О.Л. Дженджеро, І. С. Дятлова // Молодий вчений. 2018. №2.1 (54.1)лютий . С. 32-36.
8. Дженджеро О. Л. Від констатації проблем до успішного реформування української освіти // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 9 лист. 2018 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. 296 с. . С. 182—185.
9. Дженджеро О. Л. Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ / О. Л. Дженджеро // Ukraine — EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. Chernihiv : cnu*t, 2017. 208 p. P. 227—229.
10. Дженджеро О.Л. Пріоритетні напрями модернізації української освіти в контексті європейських стандартів/ О.Л. Дженджеро // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Кривий Ріг, 10 листопада 2017 року / Упорядники: Сабельникова Т.М. та ін. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2017. 308 с. С. 214—217.
11. Дженджеро О.Л., Пономаренко К.В. Запитання як запорука успішної діалогової взаємодії в навчанні / Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали у 2-х томах. Том ІІ. Дніпро—Відень, 2017. 400с. С. 4347.
12. Дженджеро О. Л. Творча самостійна робота судентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. Л. Дженджеро // Вісник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 135 / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів: ЧНПУ, 2016. 284 с. С. 167 — 171.
13. Дженджеро О. Л., Максак І. В. Мовні виклики й загрози українського сьогодення / О. Л. Дженджеро, І. В. Максак // Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 року / Упорядники: Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. 302 с. С. 110 —113.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (5)

Барнич Оксана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID 0000-0001-5969-3217

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка з відзнакою (2004), магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету з відзнакою (2005) та аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2009).

Захистила кандидатську дисертацію «Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у художній спадщині українських педагогів (др. пол. ХІХ – ХХ ст.)» (2011).

Викладає курси:

«Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», «Дитяча література», «Методика роботи з дидактичною літературою для дітей».

Коло наукових інтересів:

– проблема розвитку творчих здібностей учня молодшого шкільного віку;
– специфіка формування мовної особистості здобувача освіти;
– вплив емпатійного потенціалу художніх творів на процес становлення креативного та морального складників свідомості.

Опубліковані праці:

За час навчання та роботи в університеті опубліковано близько 60 наукових праць, серед яких статті: «Використання креативного потенціалу художньої спадщини К.Д.Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку», «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі ідей літературно-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського», «Проблема формування творчої особистості молодшого школяра у спадщині С.Русової та І.Франка», «Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів», «Проблема взаємозв’язку впливу казкових образів на формування уяви дитини та розвитку творчих здібностей у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського» тощо.

Видано друком близько 90 художніх публікацій, серед них авторська збірка віршів «Світанок моєї душі», вірші для подолання мовленнєвих помилок «Спілкуймося правильно! : словник», дитячі вірші та завдання до них «Щоденник юного читача». Опубліковані також добірки віршів у літературних альманахах України та зарубіжжя. Серед них: «Літературний Чернігів», «Вітряк», «Берегиня», «Sun City», «Антологія сучасної новелістики та лірики України», «Congres Litteraire Mondial, интернет-журнал», «Рунь» тощо.

Заступник Голови Чернігівського осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член Всесвітньої творчої Асоціації Congrès Littéraire Mondial (Франція).

Основні наукові публікації за останній період:

1. Барнич О.В. Нетрадиційні шляхи удосконалення комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 10 березня 2017 року : збірник тез доповідей / наук. ред. Т.Г. Камінська. Київ, 2017. С. 28–29.
2. Барнич О.В. Художня спадщина С.Ф. Русової як засіб морально-творчого розвитку молодших школярів. Молодий вчений : науковий журнал. 2018. № 2. 1 (54. 1) лютий. 159 с. С. 1 – 4. (журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
3. Кириленко О.С., Барнич О.В., Мамчич О.Б. Практичний аспект формування навичок 4К на уроках читання в НУШ. Інноваційна педагогіка (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 2021. № 32. Т. 2. С. 29–33.
4. Барнич О. В., Кравченко І. М., Мамчич О. Б. Творча учнівська імпровізація на уроках читання як шлях до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у НУШ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 79. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021, с. 32–37.
5. Мамчич О. Б., Найдьон К. В., Барнич О. В. Буктрейлер як засіб мотивації молодших школярів до читання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 79. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021, с. 192–198.
6. Барнич О. В., Кравченко І. М., Турчина І. С. Розвиток емоційного інтелекту при створенні креативних продуктів молодшими школярами на уроках читання. Освіта та педагогічна наука. 2021. № 1 (176). С. 12 – 21. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) – Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток № 4) Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» (угода про інформаційну співпрацю № 30-05 від 30.03.2005 р.).
7. Мамчич О.Б., Райська Л. Г., Барнич О.В. Формування україномовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168). Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів: НУЧК, 2021. C. 43-50 (Серія: Педагогічні науки).

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка з нагоди Дня працівника освіти та 95-річниці з дня заснування Чернігівського учительського інституту. Диплом переможця українсько-канадського конкурсу інноваційних освітніх проектів фонду Ореста Цапа, Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради, Диплом переможця Міжнародного творчого конкурсу «Всесвітній день поезії LITTERcon» тощо.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (6)

Нікітіна Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

ORCID ID 0000-0002-7320-4819

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1990) та Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя (2002). Закінчила аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2013).

Викладає курси:«Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура мовлення і виразне читання», «Риторика», «Основи мовленнєвого етикету».

Коло наукових інтересів:

– діалогічність художньої реальності (діалоги М.Бахтіна та полілоги Ю.Крістєвої) в малій жіночій прозі;
– сучасна жіноча проза кінця ХХ - початку ХХI століть;
– роль медіазасобів та їх вплив на свідомість;
– формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього.

Опубліковані праці:

За час роботи в університеті опубліковано більше 30 наукових статей. Серед них: «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Парадигма діалогічності в сучасній жіночій прозі. Український вимір», «Комашина тарзанка» Я та Іншого», «Я – нормальна жінка без фізичних вад» або Наступ глобалізації на персональний духовний світ людини», «Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ– поч. ХХІ ст.)», «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «.Ностальгія за «селянською прозою» або можливий катарсис нації?», Вияв дискурсу катастрофізму в жіночій новелістиці про дітей (на матеріалах малої жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.)», «Формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього», «"У ліжку зі слоном" або Зґвалтована свідомість українців», «Formation of readers competence on the paradigms of successful personality of the future (Формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього)», Словник-довідник літературознавчих термінів / Упор.: О.В.Бобир, В.Й. Буденний, О.Б. Мамчич, Н.П. Нікітіна (у співавторстві) тощо.

Основні наукові публікації за останній період:

1. Наталія Нікітіна, Марія Паршукова. Мовленнєвий сленг як акт самовираження молоді. Щорічник ЧОПЛ Чернігівської обласної ради : питання педагогіки, методики та науки. – Вид.: Десна - Поліграф. – Вип.1 . – 2020. – С.51-55.
2. Нікітіна Н.П. Formation of readers competence on the paradigms of successful personality of the future (Формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього) в NEW INCEPTION: науковий журнал/ Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; голов. ред. С.І. Стрілець.—Чернігів, 2020.—1—С.52—59.
3. Нікітіна Н.П., Шило О.І. Системний аналіз чинних програм з літературного читання для молодших школярів. Навчально-методичне видання.–Чернігів, 2018.–41 с.
4. Нікітіна Н.П., Заєць О.В. Формування та розвиток орфографічних та пунктуаційної навичок студентів – майбутніх учителів початкових класів. Навчально-методичне видання. – Чернігів, 2018. – 30 с.
5. Нікітіна Н.П. Діалог особистості в постколоніальній культурі : горизонти переорієнтацій // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 2.1 (54.1) лютий, 2018. – С. 104-107.
Активна участь у новітніх освітніх практиках: Міжнародний конгрес тьюторингу, організований Collegium Wratislavienseta International Academy of Tutoring (2017 р.); Міжнародна конференція: Практична освіта в навчальних закладах Німеччини (KA-RACEING: KIT18, м.Карлсруе, Німеччина, 26-27 квітня 2018 р.).

Організаторка проведення Всесвітнього Дня Гідності в НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (7 грудня 2017 р., м.Чернігів).

Волонтерка, популяризаторка української мови, викладання на Безкоштовних курсах української мови, публічні лекції в різних проєктах.

Пройшла Міжнародне науково-педагогічне стажування (Південночеський університет в місті Чеське Будєйовіце Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, квітень-червень 2019 року, Чехія).

Член журі обласних конкурсів імені П. Яцека та імені Т.Г.Шевченка.

Здійснює керівництво роботами МАН.

Нагороди та відзнаки:

Почесні грамоти управління освіти, обласного управління культури Чернігівської області; Подяка Міністерства освіти і науки України; дипломи, зокрема українсько-канадського конкурсу освітніх інновацій фонду Ореста Цапа, нагороджена Пам'ятною медаллю за волонтерську діяльність (2017).

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (7)

Кміть Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID ID 0000-0003-3396-7798

E-mail:

Детальніше...

Закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1987) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2000). У 2001 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання: германські мови». Тема кандидатської дисертації: «Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу (II курс, англійська мова). У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземної філології. У 2021 році пройшла стажування у Сумському державному університеті за напрямом «Інноваційні технології навчання англомовного спілкування», виконала випускну роботу на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до організації контролю навчальних досягнень молодших школярів в іншомовній освіті в НУШ» та одержала свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки.

Викладає курси: «Методика навчання іноземної мови», «Стратегії англомовного спілкування майбутніх учителів початкової школи», «Практика усного та писемного мовлення», «Іноземна мова».

Коло наукових інтересів:

• проблеми формування професійної компетентності та професійного мислення сучасних учителів іноземних мов, перекладачів;
• сучасні технології навчання іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти;
• проблеми методики навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО та ЗВО.

Проводить активну наукову роботу. Постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, наукових семінарах, вебінарах, регулярно публікує результати своїх досліджень у фахових виданнях України, є автором навчально-методичних посібників, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, неодноразово виступала в якості офіційного опонента на захисті кандидатських дисертацій.

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, постійний член TESOL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної ) та IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної).

Здійснює керівництво студентською науковою роботою. Під керівництвом викладача студенти успішно захищають кваліфікаційні роботи магістрів, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, публікують здобутки своїх досліджень в наукових і методичних виданнях.

За час роботи опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації за останній період:

1. Кміть О.В. Формувальне оцінювання в іншомовній освіті молодших школярів.
Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 35. Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 27-33.
2. Кміть О.В. Контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 9(165). 2020. С.58-64.
3. Кміть О.В. Методична підготовка майбутніх учителів англійської мови початкової школи. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 5(161). 2019. С. 91 – 96.
4. Кміть О.В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа». Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 156. 2018. С. 62 – 65.
5. Кміть О.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Конспект лекцій для студентів спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації Іноземна мова (англійська), освітній ступінь-магістр. Чернігів: ЧНПУ, 2017. 116с.

Нагороди та відзнаки: почесні грамоти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (8)

Конотоп Олена Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID ІD 0000-0002-8451-357X

E-mail:

Детальніше...

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2002) з відзнакою, магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003) із відзнакою, аспірантуру та докторантуру (2021) при Київському національному лінгвістичному університеті (2007). 2010 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання: германські мови на тему «Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми». Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації – 20 років.

Веде активну наукову роботу: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступає в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень, співпрацює з Малою академією наук, є головою журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Постійний член TESOL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної) та IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної), співпрацює з British Council.

Викладає навчальні курси: «Англійська мова для повсякденного спілкування (рівень А2-А2+)», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Іноземна мова (англійська)» та ін.

Коло наукових інтересів: – методика навчання іноземних мов у немовних закладах вищої освіти;

- іншомовна практична підготовка студентів немовних закладів вищої освіти;

-сучасні технології навчання іноземних мов у закладах вищої освіти;

-методика використання відеофонограми для формування іншомовної комунікативної компетентності.

За час роботи опубліковано понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Авторка 10 навчально-методичних посібників.

Основні публікації за останній період:

1. Конотоп О.С. Результати зрізу рівня сформованості критичного мислення у студентів закладів вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 5 (161). Серія Педагогічні науки. Чернігів, 2019. 97-100.

2. Конотоп О.С. Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики. Іноземні мови. 2021. №.1 С. 18-25.

3. Конотоп О.С. Вимоги до іншомовної практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка. 2020. № 8. С. 57-61.

4. Конотоп О. С. Використання автентичної відеофонограми для іншомовної практичної підготовки студентів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 9 (165) (Серія: Педагогічні науки). 2020. С. 65-70.

5.Конотоп О.С. Огляд масових відкритих онлайн-курсів для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності. Іноземні мови. 2020. № 4. С. 26-33.

6. Olena S. Konotop, Oksana P. Bykonia, Oleksandra Y. Bondar, Yuliia V. Shevchenko, Nataliia M. Kasianchuk (2021). Practice of using GoToMeeting/Zoom in the study of foreign languages. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(3). 176 – 185.

Нагороди та відзнаки: Грамоти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та НАПН України.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (9)

Михайленко Олена Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання.

ORCID ID 0000-0001-8982-9728

E-mail:

Детальніше...

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1993) та аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки (2011).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Система професійної підготовки фахівців-юристів у коледжах США (друга половина XX – початок XXI століття)».

Дисертацію присвячено дослідженню системи професійної підготовки юристів у коледжах США в дослідницький період. Основну увагу зосереджено на порівняльному аналізі структури, змісту і форм підготовки юристів у США та Україні. Визначено можливості творчого використання ідей позитивного досвіду професійної підготовки юристів в США у нових політичних та соціально-економічних умовах розвитку нашої держави.

У НУЧК викладає дисципліни «Іноземна мова», «Англійська мова для повсякденного спілкування», «Український дитячий фольклор».

Коло наукових інтересів: теорія і практика освітніхреформ у розвинених англомовних країнах, теоретичні та змістові засади євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти.

Має понад 20 наукових і методичних публікацій.

Основні наукові публікації за останній період:

1. Михайленко О.В., Мамчич О.Б. Особливості розвитку соціокультурної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 80. Том 2. С.51-54.
2. Мамчич О.Б., Михайленко О.В. Формування лінгвістичної культури майбутнього педагога початкової школи. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». 2020, № 31. Т. 1. С. 115-120.
3. Михайленко О.В. Бази практики під час стажування у юридичних коледжах США. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2.1 (54.1). Чернігів : НУЧК ім. Т.Г.Шевченка, 2018 С. 95-98.
4. Український дитячий фольклор, конспект лекцій для студентів галузь знань 01 Освіта, спеціальність 013 Початкова освіта, спеціалізація «Сімейне виховання». Чернігів : ЧНПУ, 2017. 88с.
5. Михайленко О.В. Вимоги до стажування у юридичних коледжах США. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2017. № 2. С. 162-168.

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (10)

Максак Інна Василівна

Викладач кафедри мов і методики їх викладання.

ORCID 0000-0003-1101-2544

E-mail:

Детальніше...

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання. Англійська мова та література» (2001) й аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови» (2011).

Викладає навчальні дисципліни: «Підготовка до ЗНО (ЄВІ) з англійської мови», «Англійська мова для повсякденного спілкування (рівень А1)» «Англійська мова для повсякденного спілкування (рівень А1+)», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
Коло наукових інтересів: проблеми мовної підготовки здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей; сучасні технології навчання іноземних мов; проблема професійної підготовки сучасного вчителя англійської мови до роботи у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; проблеми методики навчання іноземних мов у мовних/немовних закладах вищої освіти; формування англомовної соціокультурної компетентності у початковій школі з використанням інформаційних технологій.

Організаторка науково-практичних і профорієнтаційних освітніх івентів: науково-практичний семінар, присвячений 20-річчю створення на факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв спеціалізації «Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)» (квітень 2016 р., м. Чернігів, понад 100 учасників); мітап «Рівний – рівному: ЗНО на easy» для випускників шкіл міста 2021 року із випускниками 2020, які склали ЗНО 2020 на 195+ у співпраці з ГО «Освітня агенція Три Парасолі+» (10 вересня 2020 р., м. Чернігів); методична майстерня для студентів ІІІ курсу спеціалізації «Початкова освіта. Іноземна мова (англійська)» за темою «Методичні лайфхаки для майбутнього вчителя англійської мови у початковій школі» (Спікерка – лауреат конкурсу «Учитель року 2016», випускниця факультету початкового навчання 2007 року, учитель англійської мови ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 Олена Пантелєєнко (16 травня 2018 р., м. Чернігів); квест за QR-кодами «ЗНО на easy» для випускників ЗЗСО міста та області під час Третього наукового пікніка в межах заходів до Дня міста у співпраці з ГО «Освітня агенція Три парасолі+» (26 вересня 2020 р., м. Чернігів).

Співзасновниця ГО «Освітня агенція Три Парасолі+».

З метою підвищення кваліфікації пройшла наукове стажування у Сумському державному університет (6 кредитів ЄКТС, 180 годин, дистанційна форма навчання) за напрямом «Інноваційні методи педагогічної діяльності» з 26 жовтня 2020 року по 4 грудня 2020 року. Свідоцтво СС № 05408289 / 2759-20 від 04 грудня 2020 року.

За час роботи в університеті опубліковано понад 20 науково-методичних праць.

Основні публікації за останній період:

1. Янко Н.О., Максак І.В., Паршукова М.В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з елементами ділового мовлення в умовах НУШ. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 30. Т.1. 2020. С. 183–187. (внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 №627, додаток 2), до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
2. Максак І.В., Радченко М.В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови у початковій школі: історична ретроспектива. Молодий вчений. №2.1 (54.1), лютий, 2018. С. 87-90.( Index Copernicus)
3. Максак І.В., Радченко М.В. Select Creative Readings. Part I. Навчально-методичний посібник. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. 124 с.
4. Максак І.В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні молодших школярів іноземної мови і культури у світлі ідей Софії Русової. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової .Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 59 – 61.
5. Дженджеро О.Л., Максак І.В. Мовні виклики й загрози українського сьогодення. Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 року. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016. С. 110 – 113.
6. Максак І.В. Особливості змішаного навчання майбутнього вчителя англійської мови початкової школи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. С. 68–69.
Нагороди на відзнаки: Почесна грамота Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2015); подяка Чернігівської міської ради з нагоди 100-річчя від дня заснування Чернігівського учительського інституту (2016); подяка управління культури та туризму Чернігівської міської ради (2019; 2020).

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (11)

Пономаренко Катерина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

ORCID ID 0000-0002-3149-1047

Scopus Author ID: 57218573151

E-mail: k.v.ponomarenko@ukr.net

Детальніше...

Закінчила Донецький національний університет (2004) з відзнакою, аспірантуру Донецького національного університету (2010). У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми Інформаційний потенціал девербативів у комунікативній структурі речення і тексту, спеціальність “Українська мова”.

За результатами професійної діяльності у 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Викладає курси:

“Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Коло наукових інтересів:

семантичний синтаксис;

інформаційна та комунікативна структура речення і тексту;

соціолінгвістика;

активне навчання української мови.

Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років.

Опубліковано більше 50 наукових та навчально-методичних праць, з-поміж яких 17 – фахові наукові статті, 25 – тези наукових конференцій, 8 – навчальні та навчально-методичні посібники. Наукова стаття (“PedagogicalConditionsofDevelopingProfessionalCultureinLawStudents” у співавторстві, надрукована в міжнародному виданні “InternationalJournalofHigherEducation”, що індексується у реферативній базі даних Scopus.

Основні публікації:

1. Tetiana V. Kononenko, Kateryna V. Ponomarenko, Halyna V. Mukhina, Olha O. Novikova Pedagogical Conditions of Developing Professional Culture in Law Students. International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9, No. 7. P.36-46.

2. Пономаренко К.В. Морфолого-синтаксичний статус дієприслівника в сучасній українській літературній мові. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2020. Вип. 30. Том 3. С.30-36.

3. Пономаренко К.В., Новікова О.О. Особливості функціонування вставних конструкцій у юридичному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов).Правовий часопис Донбасу.2019. № 4. С. 145‒151.

4. Пономаренко К.В. Функціональні вияви дієіменника в структурі речення. Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. № 2. 2018. С. 53-59.

5. Пономаренко К.В., Новікова О.О. Двомовність Донеччини: причини та наслідки. StudiaPhilologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр./ редкол.: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева та ін. Київ, 2017. Вип. 9. С.158-166.

6. Пономаренко К.В. Дієіменник як засіб інформаційної компресії в реченні і тексті. Вісник Донецького національного університету.Серія Б. Гуманітарні науки : зб. наук. праць. № 1-2. Вінниця : Вид-во ДонНУ, 2015. С.202–208.

Нагороди та відзнаки: Пам’ятна медаль «300-річчя Козацького кафедрального собору святої Катерини» (2016)

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна освіта в умовах глобалізованого світу: реалії, виклики, перспективи» (23-24 травня 2024)

I International Scientific and Practical Conference (“Modern Education in the Conditions of the Globalized World: Realities, Challenges, PerspectivesMay 23-24, 2024)

Інфолист/Infolist

Програма/Program

Сертифікати/Certificates

Збірник матеріалів конференції/Conference Proceedings

Архів/Archive

Кафедра мов і методики їх викладання — chnpu.edu.ua (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6424

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.